Skip to content

Disclaimer

Het geheel van inhouden, pagina’s en scripts die zich op deze website bevindt, behoort toe aan de Nico Brillen & Lenzen tenzij anders staat vermeld. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud of scripts van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.

Inhoud van de website

De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto’s en logo’s op de website worden door de Nico Brillen & Lenzen slechts verstrekt op de wijze zoals die op de website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Nico Brillen & Lenzen garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat de website ten allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen tenzij u daar toestemming voor hebt gekregen middels het ontvangen van een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord. Het is niet toegestaan de ontvangen gegevens door te geven aan derden. Tevens is het niet toegestaan om onrechtmatig gebruik te maken van de mogelijkheden die u biedt om uw gegevens bij te werken. Pogingen om het systeem te misleiden zullen met alle mogelijke middelen bestraft worden.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van de website is voor uw eigen rekening en risico. Nico Brillen & Lenzen is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van de website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op de website. Nico Brillen & Lenzen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website voor zover die door derden wordt aangeboden. Nico Brillen & Lenzen behoudt zich het recht de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarden en de netiquette.

Intellectueel eigendom

Aan alle materialen op de website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt Nico Brillen & Lenzen zich alle rechten hiervoor. Het is niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij hiervoor haar schriftelijke toestemming verleent. Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.